Huitong Shipping

In August 2015, Yongshenghua 7 ships applied for CDI inspection.